વ્યવસ્થાપન

LIST OF DIRECTORS OF ABG CEMENT LIMITED

 • અનુ
 • ડાયરેક્ટર(રો)નું નામ અને સરનામું
 • નિયુક્તિની તારીખ
 • નિયુક્તિ / ક્રમ/શ્રેણી
 
 • 1.
 • શ્રી પ્રદીપ કપૂર
  ફ્લેટ નં. 2સી, જીવન જ્યોત બિલ્ડિંગ નેપિયન સી રોડ પાસે મુંબઈ-400 006
 • 01.10.2006
 • મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર
 • 2.
 • શ્રી ધનંજય એલ. દાતાર
  બી 1-61, 6ઠ્ઠો માળ, ગગન એપાર્ટમેન્ટ્સ ગોકુલધામ, ગોરેગાવ (પૂર્વ) મુંબઈ – 400063
 • 15.04.2008
 • ડાયરેક્ટર
 • 3.
 • શ્રી આર. પાર્થસારથિ
  ફ્લેટ નં. સી-203, આરાધના એપાર્ટમેન્ટ બોમ્બે ડાઈંગની બાજુમાં યુનિટ: સ્પ્રિંગ મિલ્સ, નાયગાવ, દાદર (પૂર્વ) મુંબઈ – 400 014
 • 07.02.2011
 • આઈએફસીઆઈ લિમિટેડનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા નોમિની ડાયરેક્ટર
 • 4.
 • મેજર અરુણ ફાટક
  23, જય મહલ કો-ઓપ હા. સો. એ રોડ, ચર્ચગેટ, મુંબઈ – 400 020
 • 09.08.2011
 • ડાયરેક્ટર